POŠTOVANI KUPCI!


Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda i nadamo se da će Vam pružiti zadovoljstvo koje ste očekivali.

Garantne obaveze 4×4 OPREME, ograničene su samo na obaveze navedene u ovom dokumentu. Ne prihvataju se nikakve dodatne obaveze koje nisu pomenute u garantnom listu.

4×4 OPREMA garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u granicima izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinje datumom potpisa sertifikata o privremenom preuzimanju opreme, što ćete dokazati overenim garantnim listom.


Garantovana prava kupca :  4×4 OPREMA garantuje kvalitet proizvoda u garantnom periodu i pod uslovima u ovom garantnom listu. Ukoliko se u garantnom roku pokaže oštećenje proizvoda zbog nekvalitetnih materijala ili izrade, 4×4 OPREMA će (1)obezbediti popravku proizvoda bez nadoknade za rad i delove, korišćenjem novih delova, i u razumnom roku, (2) zameniti proizvod novim i/ili funkcionalno ekvivalentnim. 4×4 OPREMA zadržava isključivo pravo da odabere način ispunjenja svojih garantnih obaveza iz ovog garantnog lista.
Ukoliko nedostaci na proizvodima, u skladu sa garantnim uslovima, nisu otklonjeni u razumnom roku od dana prijema uređaja na servis, 4×4 OPREMA se obavezuje da u interesu kupca rezreši reklamaciju na način pod brojem (2).


Rezervni delovi : 4×4 OPREMA se obavezuje da će obezbediti rezervne delove ili funkcionalne ekvivalente proizvoda u periodu od minimum 36 meseci od datuma proizvodnje uređaja. 4×4 OPREMA nije u obavezi da obezbedi rezervne delove u slučaju da, (1) proizvođač nije predvideo popravku proizvoda pa stoga ne nudi rezervne delove ili je cena novog proizvoda niža od troška popravke, (2) se usled primene novih tehnologija ili iz bilo kojeg drugog razloga pojedini elementi prestanu proizvoditi, (3) je proizvođač bankrotirao ili iz bilo kojeg drugog razloga nije više prisutan u ponudi na našem ili svetskom tržištu.


Garantni rok : Ukoliko je u garantnom listu eksplicitno navedeno, za određene proizvode garantni period se može razlikovati od navedenog. U slučaju da je za određeni proizvod naveden garantni rok duži od 24 meseca, u roku nakon 24 meseca ne važe prava i obaveze iz ovog garantnog lista, već isključivo garantni uslovi koje nudi proizvođač tih proizvoda. Boravak proizvoda na servisu, kao i moguća ugradnja funkcionalno ekvivalentnih delova, ne utiče na dužinu garancije, odnosno garancija se računa od prvobitnog datuma kupovine.


Produženje garantnog roka : Ukoliko ispravka nepravilnosti pod uslovima ove garancije traje duže od 30 dana, garantni rok se produžuje za broj dana koliko je proizvod bio van upotrebe, ne računajući vreme utrošeno za transport proizvoda niti vreme koje je popravljeni proizvod proveo u ovlašćenom servisu čekajući vlasnika da ga preuzme sa servisa.

 

OSTVARENJE GARANCIJE


Uputstva i uslovi garancije : Da bi se izbegle neprijatnosti i dodatni troškovi, predlažemo Vam da pažljivo pročitate garantni list i uputstvo za upotrebu proizvoda. Trenutkom kupovine proizvoda u potpunosti prihvatate garantne uslove navedene u ovom garantnom listu.


Pregled/inspekcija proizvoda i pratećih dokumenata : Kupac je dužan da pregleda kupljene proizvode u trenutku preuzimanja. Ukoliko neki od proizvoda nedostaje, nije kompletan ili je fizički oštećen, kupac mora o tome trenutno obavestiti 4×4 OPREMA. Naknadni zahtevi po ovom osnovu se neće razmatrati.


Overen garantni list : Kupac je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi garantnog lista, bez kojeg garancija ne važi. Garancija se ostvaruje samo na osnovu priloženog računa i orginalnog garantnog lista, čitko i pravilno popunjenog i overenog od strane ovlašćenog prodavca Prepravke na garantnom listu su dozvoljene samo uz overu pečatom i uz potpis ovlašćenog prodavca.


Ovlašćeni servis : Garancija se može ostvariti samo u zvanično ovlašćenim servisnim odeljenjima.


Troškovi transporta : Troškove transporta neispravnog proizvoda do ovlašćenog servisa snosi kupac. Plaćanje osiguranja odnosno rizik oštećenja ili nestanka proizvoda tokom transporta kao i od servisa su takođe na teret kupca. Kupac je u obavezi da pokrije troškove transporta i osiguranja proizašle iz povraćaja ispravnog proizvoda kupcu. Ovi troškovi se kupcu dokazuju računima.


Kompletna ambalaža : Kupac je dužan da proizvod, prilikom reklamiranja nedostataka, dopremi u ovlašćeni servis u kompletnoj i originalnoj ambalaži, sa svim pratećim dokumentima i priborom. Ambalažom u ovom smislu smatraju se i sve kutije, stiropori, kese, žice, metalni i plastični držači, dok se priborom smatraju prateće diskete, kablovi i slično. U slučaju nekompletnosti bilo kojeg od elemenata proizvoda, kupac ne može ostvariti prava koja proizilaze iz ove garancije.

 

GARANTNI USLOVI


Neprenosivost bez saglasnosti. Garancija predstavlja sastavni deo kupoprodajnog ugovora i kao takva se ne može prenostiti na drugo lice bez pravilno overene i potpisane saglasnosti oba ugovarača.


Ispravnost uredjaja : Garancija se odnosi isključivo na proizvođačku ispravnost uređaja, a ne na od strane korisnika očekivane performanse i funkcionalnost. 4×4 OPREMA ne snosi nikakvu odgovornost za uticaj medija na kupca u vezi sa očekivanim funkionalnim osobinama elemenata, koje nemaju realne veze sa proizvođački predviđenim performansama.


Hardverski elementi : Garantni uslovi važe isključivo za proizvode i ne odnose se na instalaciju proizvoda. U skladu sa tim, otklanjanje nepravilnosti prouzrokovanih instalacijom a ne nepravilnostima proizvoda se naplaćuje po standardnom cenovniku servisnih usluga.


Terenske usluge i odrzavanje :Servisne usluge na terenu i/ili preventivno održavanje proizvoda nisu uračunati u cenu proizvoda pa se naplaćuju prema cenovniku servisnih usluga ili prema ugovorima o servisiranju koje kupac može posebno zaključiti.


Preuzimanje proizvoda : Kupac je u obavezi da sam obezbedi preuzimanje popravljenog proizvoda . Ukoliko ovlašćeni servis iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da o obavljenoj popravci obavesti kupca, ili kupac iz bilo kog razloga izbegava preuzimanje uređaja, ovlašćeni servis je u obavezi da proizvod čuva maksimalno 60 dana od dana prijema na servis. Ovlašćeni servis će u pismenom obliku obavestiti kupca o isteku roka, a nakon tog perioda 4×4 OPREMA ne snosi nikakvu odgovornost za robu u vlasništvu kupca.


Predmet garancije : Garantni uslovi važe za sve proizvode, osim za sledeće: (a) sajle, kablovi i utičnice osim ako nije eksplicitno drugačije navedeno u ovom dokumentu, a pod uslovima iz garantnog lista, (b) proizvodi ili delovi proizvoda koji se troše i time se smatraju potrošnim materijalom. Garantni uslovi važe za usluge servisnih intervencija na proizvodu predviđene ovim garantnim listom, osim u sledećim slučajevima kada se naplaćuju po važećem servisnom cenovniku: (a) preventivno tekuće održavanje opreme, na primer čišćenje ili podmazivanje uređaja, (b) utrošeno servisno vreme na pregled, dijagnozu ili rešenje neispravnosti čiji uzrok nije predviđen ovim garantnim listom. U ovakve intervencije spadaju i kvarovi proizrokovani montažom, uređaj koji nije kupljen kod 4×4 OPREME ili bilo koji drugi razlog koji ne potpada pod garantneuslove. Ovakve usluge se obavezno naplaćuju.

 

IZUZECI I OGRANICENJA


Prava kupca koja proizilaze iz ove garancije su nevažeća i ne mogu se ostvariti u sledećim slučajevima:

■ Ukoliko je uklonjen ili oštećen zaštitni pečat ili zaštitna nalepnica na proizvodu ili bilo kom njegovom delu

■ Ukoliko postoji neslaganje podataka na garantnom listu i proizvodu, ili – / – ukoliko je ustanovljen pokušaj falsifikovanja garantnog lista ili podataka u njemu

■ Ako je serijski broj i oznaka modela, proizvoda ili nekog njegovog dela, zamenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak

■ Ukoliko se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o montaži, upotrebi i održavanju proizvoda ili ukoliko je nestručno i nebrižljivo postupao sa proizvodom

■ Ukoliko su na proizvodu vršene intervencije, dogradnje ili održavanje od strane neovlašćenog lica ili servisa, bez obzira na njegovu stručnost i bez obzira da li su ovakve intervencije po mišljenju korisnika uticale na neispravnost proizvoda

■ Ako su oštećenja nastala usled ugradnje neodgovarajućih delova ili upotrebe neodgovarajućeg potrošnog materijala

■ Ukoliko je proizvod korišćen mimo fabrički predviđenog režima ekploatacije ili za bilo koje druge namene van standardno očekivanih i prihvatljivih. U ovaj izuzetak spada i nepredviđeno korišćenje uređaja u zahtevne profesionalne ili poluprofesionalne svrhe, a da te svrhe nisu proizvođački eksplicitno navedene kao dozvoljene.

■ Ukoliko su nepravilnosti u radu proizvoda prouzrokovane statičkim elektricitetom, neadekvatnom ventilacijom, neadekvatno niskom ili visokom temperaturom van raspona od 10C° do 35C°, prekomernim izlaganjem suncu, uticajem vatre, povišenom vlagom, uticajem vode ili bilo koje druge tečnosti, prevelikom nadmorskom visinom van raspona -16 do 3048m, prekomernim taloženjem prašine, dejstvom duvanskog dima, usled udara vetra ili nekom višom silom kao što su udar groma sa pratećim projavama, poplave, požari, zemljotres ili nekim uzrokom izvan kontrole 4×4 OPREME

■ Ukoliko su oštećenja nastala usled nepravilnosti sistema u koji je proizvod uključen, a na
čiji rad 4x4OPREMA nema nikakav uticaj. U ovu grupu spadaju oštećenja usled varijacija napona , oštećenja usled povišenih napona , oštećenja prouzrokovana neadekvatnim naponskim kablovima, oštećenja prouzrokovana drugim uređajima.